ASSESSORIA LABORAL

 

L’assessorament laboral és una de les quatre pedres angulars del nostre treball. Facilitem a tota empresa o autònom tots els tràmits necessaris per iniciar, mantenir i resoldre totes les relacions laborals que precisin amb la major celeritat i eficàcia possible.

Estudiem cas a cas la contractació de nou personal per adequar a la realitat de l’empresa o autònom contractant, així com la categoria professional més adequada, la tipologia de contracte o el règim que més es correspongui amb el perfil de l’activitat. Gràcies al nostre entorn eminentment agrari, tenim especial dedicació al món laboral agrícola.

Confecció de contractes de treball, realització d’altes i baixes a la Seguretat Social, confecció de nòmines, presentació d’assegurances socials, confecció de liquidacions i certificats d’empresa, anàlisi de costes, estudi de la contractació, inspeccions de treball, assessorament en l’obligatorietat derivada de la contractació, entre molts altres tràmits laborals que el client pugui necessitar durant la vida de la seva relació laboral amb els seus treballadors.

ASSESSORIA FISCAL

 

El meticulós i personalitzat treball en l’assessorament fiscal dels autònoms i empreses és un altre dels elements que caracteritza el nostre negoci. El coneixement fiscal de cadascuna de la nostra empreses i autònoms és una de les nostres obsessions. Entenem que el client s’ha de dedicar a la seva activitat i no ha de dedicar el seu temps a gestionar els seus obligacions fiscals. En aquest aspecte, la nostra empresa es basa en la gestió mensual de documentació.

Confecció de tot tipus d’impresos fiscals, entre els quals destaquen els d’IVA i IRPF, de forma trimestral, anual o en la periodicitat que precisin, amb l’optimització i la dedicació que ens permet la gestió mensual es documentació amb un continu anàlisi d’ingressos i despeses, així com de la càrrega fiscal que es deriva.

La Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques constitueix l’eix fonamental de les obligacions fiscals de tot particular. Encara que a simple vista sigui un tràmit que es realitzi un cop l’any, per a nosaltres es converteix en un tràmit continuat al llarg de tot l’exercici. Analitzem les variacions en les situacions laborals, patrimonials o econòmiques per estudiar la seva afectació fiscal, així com aconsellar les pertinents opcions perquè aquests canvis tinguin la menor repercussió econòmica possible.

A la nostra manera d’entendre, el nostre compromís amb la confecció de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques va més enllà que la seva preparació prèvia i la confecció pròpiament dita. Atenem dins el propi tràmit de confecció de l’impost qualsevol requeriment que l’Agència Tributària emeti sobre la declaració, donant un tracte complet a tot el referit a l’impost.

ASSESSORIA COMPTABLE

 

La gestió mensual de la documentació, així com l’obstinació amb el coneixement de cada client és una forma de treballar que s’implanta també en l’assessorament comptable.

Confecció de comptabilitat, conciliació bancària, anàlisi d’explotació, confecció de balanços comptables, comptes de pèrdues i guanys, confecció i presentació de llibres i comptes comptables davant el Registre Mercantil, confecció i presentació de l’Impost sobre Societats davant l’Agència Tributària i qualsevol tràmit o assessorament comptable que sorgeixi en el dia a dia de la PIME.

SERVEIS PER AL CIUTADÀ

 

El servei per al ciutadà és un altre dels puntals en la nostra idea d’assessorament. El dia a dia de qualsevol persona requereix la solució d’una sèrie de tràmits en la seva relació amb tercers i amb l’administració pública. En aquest aspecte ajudar, atendre, respondre, aclarir i solucionar qualsevol dubte o notificació de qualsevol índole ha de ser una constant en el dia a dia del nostre negoci.

Resoldre dubtes i atendre requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, Agència Tributària i Administració pública en general, estudis econòmics per a nous projectes, confecció d’escrits de qualsevol índole, confecció de contractes privats de lloguer i compravenda, preparació i tramitació d’escriptures públiques davant notari de compravenda, herència o constitucions d’empreses, tràmits amb l’administració local, autonòmica, amb la Direcció General de Trànsit, amb la Delegació d’Estrangeria, currículums, gestió de cites, fotocòpies i molt més.